Accept Inkomstförsäkring

Det personliga förtroendet är A och O i alla uppdrag!


Det personliga förtroendet, eller arete (duglighet) som Aristoteles skulle definera det som, är en av tre viktiga kompenter för om en individ har ett bra ethos eller inte. För förtroende är viktigt inom fackligt arbete, för om inte med- och motparten har duglighet för att förhandla, spelar det ingen roll om denne har en välvilja eller yrkeskompetens.

 

Kompetens – praktisk och legitimt

För att kunna utöva en kompetens inom ett yrke är viktigt för att arbetet ska kunna fullgöras på ett säkert och bra sätt. Detta sker vanligtvis att arbetstagaren har denna kompetens i samband med rekryteringen eller får detta i samband med introduktionen samt att det ställs krav från alla arbetsmarknadens parter att relevant utbildning sker så att kompetensen finns kontinuerligt under hela anställningen.

Inom vissa yrkesgrupperingar, som läkare, advokater och psykologer, krävs det en legitimation för att garantera en viss professionalitet hos den som utövar yrket.  Denna legitimation ska borga en säkerhet för kunden som behöver de tjänster som erbjuds, en säkerhet som bygger på bland annat vetenskapliga studier och forskning som grund.

Legitimationen är ett legalt verktyg som tilldelas vissa yrkesgrupper ett ethos som bygger på en titel för en individ. Motzi Eklöf beskriver i sin avhandling ”Läkarens ethos” om ethos som framställande av auktoritet och karaktär, personlig karaktär gentemot åhöraren samt förtroende för hela yrkeskåren.  Den grekiske filosofen Aristoteles beskriver ethos på likvärdigt sätt – som klokhet/förståndhet, duglighet som individ och intention/välvilja. Förtroende kan kategoriseras på olika sätt och enligt olika definitioner och bygger på om det är riktat mot en som person, ens ”yrkestitel” eller handling.

Förtroende genom profession

En läkares ethos bygger på ens ”yrkestitel” och dess profession i första hand och gentemot en som person och dess duglighet i andra hand. Att ett yrke professionaliseras bygger i grunden på att en blir och är akademisk utbildad inom det specifika området och kan referera till sådan norm som gemene man kan stå bakom, baserad på forskning och empiri på området.
   Att alla yrken inte har en profession kan skapa en problematik till den grad att det kan skapa olikheter mellan individers kunskap i sin yrkesutövning. Frågan är dock om det behövs en profession för vissa yrken och detta kan grunda sig i om vi ser aspekten om ethos utifrån en persons duglighet. Även om en inte ska göra skillnad på ”individer och individer” och ”yrken och yrken” så kan det vara skillnad på om vi ställer krav på olika yrkesutövare och dess kunskaper, beroende på om det handlar om våra liv eller inte. Jag ställer högre krav på kompetens på någons yrkeskunskaper och duglighet som ska göra en operation i mina knän än på någon som paketerar upp mjölk i mejerihyllan i livsmedelsbutiken (om ni förstår vad jag menar avseende liv och sak). Ju högre krav som jag ställer på någons yrkesutövning och duglighet, desto mer makt får och tar denne i förhållande till mig som patient och som individ.

Läkarens ethos är legaliserat genom legitimationen och vartefter skolmedicinen normaliserats, ju mer ”kvacksalvande” har den alternativa medicinen blivit. Den alternativa medicinen kan dock kategoriseras in i två delar, nöje och obehag, i och med att massage och badkurer inte leder (vad jag vet) till några direkta men för livet och elektriska bälten och bantningskurer kan vara en direkt orsak som men för livet, om man utgår från de skador som baserar på den biologiska kroppen. Även om läkaren har en legal makt och ethos att säga och normalisera om vad som är en direkt skada, så kan det finnas faktorer som påverkar för envar rent psykologiskt och fysiologisk – det är när det gäller det psykologiska som ”kvacksalvare” kan agera bättre, eftersom ingen i sig kan säga att den som brukar denne alternativa medicin har fel, om denne känner sig bättre av brukandet av den alternativa medicinen.

Praktisk eller legalt förtroende i fokus?

Läkarkårens allt starkare ställning kan även sättas in i ett perspektiv som är ansvarsfrågan om och när det händer någonting. Väljer en att gå till ett sjukhus för vård och det händer någonting, så finns det vanligtvis ansvarsförsäkringar som täcker kostnader för uppkomna skador, lyte och men. Väljer en att gå till en ”kvacksalvare” så kan det bli en situation där en måste gå via domstol för att få rätt och därmed kräva skadestånd som inte nödvändigtvis kan betalas av den som utför vård med den alternativa medicinen.

Dugligheten är viktigt i alla sammanhang, oavsett om du har en legal titel och profession. Utan en duglighet har du inget personligt förtroende och då kommer det inte gå bra i fackliga örhandlingar och i fackligt arbete.

 Unionen