Accept Inkomstförsäkring

Facklig ordbok


Fackligt arbete kan ibland innebära vissa fackord, precis som i alla yrken och sammanhang. Här försöker vi sammanställa några av de vanligaste facktermerna inom fackliga frågor, som kan ge en bra grund för dig när du vill förbättra arbetsvillkoren för anställda.

Adjungerad – ”invald” för ett specifikt möte, uppdrag eller fråga. En facklig styrelse kan ha mandat från ett årsmöte för att adjungera in någon för en specifik fråga eller en specifik kompetens.

Förhandling – när arbetsgivare och arbetstagare är oense om någon fråga, är förhandlingen ett sätt för att komma överens om de oenigheter som råder kring en eller flera specifika frågor. Målet är att man ska enas om hur man ska tillämpa sakfrågan och arbeta framåt.

Förtroendevald – en person som är vald med förtroende av sina medarbetare för att driva frågor som berör arbetsplatsen

Kollektivavtal – en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter (representanter från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan) om arbetsvillkor.

LAS – Lagen om anställningsskydd. Reglerar grunden för den svenska arbetsmarknaden i frågor som semesterersättning och uppsägningstid. De allra flesta företag har ett kollektivavtal som ger förbättringar för både arbetsgivare och arbetstagare, som exempelvis att den anställde har en lön för sitt arbete (vilket inte står något i lagstiftningen).

Solidaritet – att bry sig om och att värna en värdig, human grund för andra människor.

Styrelse – förtroendevalda väljs till en styrelse som ska driva strategiska och operativa frågor under året. I en styrelse väljs olika ”ansvarsområden”, som kassör, sekreterare och ordförande.

Årsmöte – det högsta organet för all facklig verksamhet, där en styrelse väljs av medlemmarna för att driva fackliga frågor under verksamhetsåret.