Accept Inkomstförsäkring

Inlägg om
‘arbetsgivarfrågor’

En andra chans inom fackligt arbete


Devisen ”en andra chans” är något som kan tillskrivas fackligt arbete och engagemang för den svagare parten i ett arbetsrättsligt förhållande. En facklig organisation kan ses som att den arbetar för att kunna stärka den anställde i en relation med arbetsgivaren. Vad kan hända om en anställd råkar göra fel och vad kan en verka för att den svagare parten kan få en andra chans?

I ett anställningsavtal finns det många överenskommelser, som när det rör arbetstiden, lönen, semester och förhållningsregler som när det gäller bland annat arbete för konkurrenter. När det kan bli en tvist, så brukar det ses som att arbetsgivaren har tolkningsföreträde och det gäller då att se omständigheter som medför att arbetsgivaren har rätt i sin tolkning och när arbetsgivaren har fel. När en anställd kommer försent, pga exempelvis tågförsening, kan ses som okej vid enstaka gånger, men vad händer när en anställd konsekvent kommer försent? När kan arbetsgivaren ha rätt att avsluta anställningen och anställningsavtalet? Devisen ”en andra chans” kan ses som att den anställde ska få rätt att kunna förändra sitt beteende, så att anställningsavtalet kan fortlöpa så som det är tänkt utifrån arbetsgivaren tolkningar. En erinran kan därmed ges, för att den anställde därmed ska ges chans till förändring.
 

När andra parter påverkar

Vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan representanter från båda parter närvara och påverka utgången av tvisten. Tvisten kan gå från förhandling på lokal nivå (på arbetsplatsen) till en central förhandling samt till Arbetsdomstolen. Denna form av tvist inkluderar individer och representanter som direkt har en ställningsfullmakt från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Miiko Albornoz och en andra chansDet finns tillfällen då tredje part vill delta indirekt i diskussionerna och påverka utgången. Ett exempel kan vara fotbollsspelare som representerar Svenska fotbollslandslaget. När exempelvis landslagstränaren tar ut någon för spel i landslaget, kan allmänheten (som tredje part) ha åsikter om valet. Detta trots att landslagstränaren (som har ställningsfullmakt av Svenska Fotbollsförbundet) väljer ut en fotbollsspelare (som blir anställd). Tar vi exempelvis fotbollsspelare som Miiko Albornoz eller Alexander Gerndt, så har de erbjudits ett anställningskontrakt av Svenska Fotbollsförbundet, men som sedermera inte kunna utnyttja sitt anställningskontrakt, då allmänheten dömt dem på förhand. Skulle allmänheten ha samma intresse av att vara en dömande part i privata intressen och anställningsförhållanden mellan en enskild anställd och en enskild arbetsgivare?

Det är glädjande att allmänheten har ett intresse för fackligt arbete, men det gäller att organisera sig på rätt sätt och i rätt fora. Låt fackliga förhandlingar fortskrida och påverka fackliga organisationer i stället för att försöka påverka enskilda anställningsavtal.
 

 Unionen

Hur påverkar fackligt arbete oss i vardagen?


Det sägs att fotboll och politik inte ska höra samman. Det sägs också att Melodifestivalen och politik inte ska höra samman. Det sägs även att fackligt arbete och politik inte ska höra samman. Allt är politik för politik är sådant som händer och berör oss i vår vardag.

Fackligt arbete är politik!

  • Ska arbetsmarknadens parter komma överens om miniminivåer avseende lönesättning eller ska det lagstadgas om en minimilön (som det exempelgörs i de baltiska länderna)?
  • Ska staten vara med och finansiera kostnaderna för att anställa individer (som exempelvis halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år) eller ska staten anse att bidragslinjen inte ska gälla för varken anställda och företag?
  • Ska arbetsgivaren få säga upp en anställd hur som helst och låta den anställde gå på dagen eller ska det krävas några som helst krav på skäl till uppsägning? Hur mycket i Lagen om anställningsskydd ska kunna luckras upp? Miljöpartiet och de borgerliga partierna kom överens om i början av 2000-talet om att ändra till två undantag i turordningslistan vid uppsägning för företag upp till tio anställda.

Fackligt arbete är politik och politik i partier påverkar fackligt arbete – fackligt arbete och politik går hand i hand, likt ett par som går hand i hand på stan.

Hur ska fackligt arbete genomsyras i vardagen?

Jenny Bengtsson, Hotell- och restaurangfackets Stockholmsordförande, har i en debattartikel i SvD ställt sig fundersam om hur en aktiv Sverigedemokrat ska kunna hantera fall av diskriminering och menar att det är helt naturligt att fackföreningsrörelsen säger nej till aktiva Sverigedemokrater. Efter publiceringen har Bengtsson blivit hotad, vilket resulterat i polisanmälningar.

Att som fackligt vald av medlemmarna i en demokratisk organisation utsättas för hot för ens engagemang får aldrig accepteras. För att kunna föra en konstruktiv dialog och kommunikation inom organisationen och i externa sammanhang, gäller det att det finns två parter som vill föra en dialog där argumenten får vinna över det fysiska våldet.  Det finns organisationer som tyvärr inte vill detta, vilket än en gång har uppmärksammats i media.

Fackligt arbete måste få fortsätta för att kunna gagna medlemmarna i en positiv anda. En facklig företrädare måste få och ha lagligt stöd och skydd för att kunna verka fackligt, precis som riksdagsledamöter som har en risk att utsättas för hot och våld har skydd av SÄPO.

Facket förändras i framtiden?

Hur ser ett bra fackligt arbete ut i framtiden? Vilket stöd har fackföreningsrörelsen av svenska riksdagsledamöter efter valet? Vad händer om arbetsmarknadens parter får minskade befogenheter att komma överens om saker och ting och där allt mer regleras av lagstiftning? Har en riksdagsledamot lika stor kunskap om alla branscher som lokalt, fackligt vald företrädare? Det görs flera kvalitativa undersökningar om fackförbundens arbete i Sverige år 2014 och som kan ge tendens om framtidens fackliga arbete. För politik påverkar fotbollen, Melodifestivalen och fackligt arbete – frågan borde vara till vilken grad och vilket engagemang som vi vill lägga ner, som medlemmar och som anställda.
 Unionen

Företagsevent för samhörigheten mellan medarbetarna


En viktig fråga inom fackligt arbete är att skapa sunda förutsättningar till att ha ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Med ett bra arbetsklimat kan medarbetarna skapa bra samhörighet mellan medarbetarna, så att det blir ett gemensamt arbete för att nå gemensamma mål.

Att driva frågan om bra arbetsklimat är viktigt och kan vara ett naturligt inslag inom det fackliga arbetet, även om frågan ytterst ägs av företaget och dess ledning. För att de ska kunna lyssna på fackliga företrädare i sakfrågor gäller det vanligtvis att en argumenterar med ekonomiska argument.  Argument som kan användas är att genom att ha ett företagsevent där medarbetarna får träffas under avkopplande former, stärks medarbetarnas självkänsla och samhörighet med varandra och att företaget behöver tänka längre än till kvartalsrapporten. Att budgetera en summa, exempelvis 750 kronor per medarbetare, kan företaget få en personalvårdande aktivitet som gynnar sig i längden och som är avdragsgill kostnad i företagets bokföring.

I samband med företagseventet kan företaget ha kompetensutveckling och föreläsning för vidarestudier hos medarbetarna inom ämnen som kundservice, försäljning och ledarskap. För det är viktigt att medarbetarna är medvetna om att allt hör samman inom ett företag och inte är en självständig enhet. För företagets kunder ser företaget som en enhet, oavsett om kunden kontaktar säljaren direkt, kontaktar kundservice eller gruppchefen. Om medarbetarna kan medverka till att företaget har en och samma kommunikation med kunderna, stärker detta företagets varumärke och goodwill, vilket är en ovärderlig tillgång för företaget och som inte kan mätas i pengar eller i olika nyckeltal. Om företaget tänker likt allsången ”Stockholm i mitt hjärta” och tänker ”Medarbetaren är företagets hjärta” kan grunden för ett effektivt arbete skapas till gagn för företagets kunder och medarbetare.

Med ett event för företaget, gärna utanför företagets egna lokaler, går det att skapa  förutsättningar till bra klimat på arbetsplatsen. Detta skapar bra grund för att skapa framgångar för företaget och inte minst dess medarbetare. En bra arbetsplats för medarbetarna är en viktig facklig fråga och som gynnar företagets årsredovisning samt inte minst företagets kunder.Unionen

Vad är ett kollektivavtal?


Nästan alla har hört talas om ordet "kollektivavtal" – men vad är det för något i praktiken och på vilket sätt berör det dig och mig? Ett kollektivavtal är ett avtal som berör nästan alla på en arbetsplats (med några få undantag) och är en central överenskommelse mellan arbetsgivaren och facklig organisation.Unionen