Accept Inkomstförsäkring

Inlägg om
‘internationell solidaritet’

Om årsmötet


Fackligt arbete kan ske på två olika sätt; antingen som anställd av ett fackförbund (då är man tjänsteman) eller som förtroendevald. Grunden i allt fackligt arbete är att det sker på ideellt basis, men att arbetsgivaren betalar lön för den fackliga tiden som direkt berör arbetsplatsen (och att fackförbundet betalar utebliven lön för den tid som det handlar om intern medlemsvård). Tjänstemännen som är anställda på fackförbunden ska utföra de uppdrag som de fackliga förtroendevalda beslutar om.

För att kunna verka som förtroendevald inom ett fackförbund behöver du ha ett mandat från medlemmarna och det sker i grunden genom årsmötet, antingen att du får sitta med i styrelsen eller att styrelsen får rätt att adjungera in någon för sakfrågor under året. Vanligtvis sker årsmötet i början av ett kalenderår (fråga din lokala styrelse om när årsmötet sker för din lokala klubb) och där beslutas många strategiska frågor, som verksamhetsplan och budet för kommande period (som oftast är utlagd över ett verksamhetsår). 

I en fackförening finns det något som heter stadgar som bestämmer om vad som krävs gå igenom på ett årsmöte, när detta ska äga rum och hur det ska genomföras – man har en dagordning med en del punkter som ska gås igenom – bland annat om kallelsen skickats ut på ett ”behörigt sätt” (om medlemmarna har fått det i god tid inför årsmötet på så sätt som står i stadgarna), om den avgående styrelsen har gjort saker och ting i enlighet med fattade beslut och kan beviljas ansvarsfrihet (det innebär i praktiken om medlemmarna godkänner styrelsens arbete), val av ny styrelse (som kan omfatta hela eller delar av den avgående styrelsen) och frågor som berör verksamhet och ekonomi för ett fackförbund.

Årsmötet är det ”högsta beslutande organet” för en fackförening och hit är alla medlemmar välkomna att delta i, antingen få vara med själva eller välja ombud som kan närvara. Här tas strategiska frågor upp, som har betydelse för den vision som fackföreningsrörelsen har – ska man säga ja till könskvotering för föräldraförsäkringen? Ska man säga nej till inkomstförsäkring? Många politiska frågor som fackföreningsrörelsens centralorgan ska verka för eller emot fattas vanligtvis på ett årsmöte för hela fackföreningen på nationell nivå. På central nivå syns bland annat Wanja Lundby-Wedin som företrätt LO (Landsorganisationen).

Gör din röst hörd – påverka årsmötet med dina tankar och idéer! För utan medlemmarns engagemang, går det inte att förändra och förbättra villkoren för arbetstagarna – på lokal nivå på arbetsplatsen, i hela landet och utifrån ett globalt synsätt.Unionen

Hur berör det mig?


Det som händer utomlands, påverkar det mig som arbetstagare här i Sverige? Varför behöver jag bry mig om de chilensk gruvarbetarna eller att det pågår barnarbete i Kina?

Allt som pågår i omvärlden påverkar oss arbetstagare i Sverige och de arbetsvillkor som finns på våra arbetsplatser. Företagsledare bevakar omvärlden kontinuerligt och har en omvärldsanalys utifrån ett ekonomiskt perspektiv – hur påverkar det företagets vinst om man outscorcar (lägger ut) en viss verksamhet till ett annat land? Kan man lära estländare det svenska språket och lägga ut en telefoniväxel och bara behöva betala halva lönekostnaden? Kan man kringgå LAS (lagen om anställningsskydd) om man lägger ut en verksamhet på ett bemanningsföretag?

Internationella frågor påverkar och arbetstagare behöver – precis som arbetsgivare – se vad som händer i omvärlden och bevaka sina intressen. Många fackförbund har ett internationellt sekreteriat som bland annat jobbar med att förbättre länders arbetstagarvillkor och att FN:s organs ILO (Internation Labours Organisation) och deras uppställda villkor uppfylls av de länder som gått med på att följa dem och att länder som inte anslutit sig gör detta.Unionen

Vad är ett kollektivavtal?


Nästan alla har hört talas om ordet "kollektivavtal" – men vad är det för något i praktiken och på vilket sätt berör det dig och mig? Ett kollektivavtal är ett avtal som berör nästan alla på en arbetsplats (med några få undantag) och är en central överenskommelse mellan arbetsgivaren och facklig organisation.Unionen