Accept Inkomstförsäkring

Inlägg om
‘lokalt fackligt arbete’

Fackförbund för fotbollsspelare


Spelarföreningen Fotboll i Sverige är ett fackförbund som vänder sig till fotbollsspelare i allmänhet och elitspelare i Allsvenskan (herr- som dam), Superettan och den första divisionen.

Spelarföreningen Fotboll i Sverige har arbetat med många frågor som kan ses som självklara, men som alltid är viktiga att bevaka att de efterföljs och förbättras. Frågor som exempelvis försäkringsskydd, socialt skydd och andra former av spelaravtal. Frågor som gränsar till deras fotbollsspelande utom det som sker på planen, det vill säga rådgivning när det gäller kontraktsskrivning, agenter, försäkringar, skatt, deklaration, sjukkassa, a-kassa, utbildning och karriärplanering, samt att man kan köpa tjänster som juridisk konsultation samt förhandling vid kontraktsskrivning (egen agentbyrå).

Med professionell handledning och sakkunniga intressenter, kan fotbollsspelare få ett bra skydd genom Spelarföreningen för att ha en bra grund i samhället, likt för inom andra yrken.

Tips på bra fotbollsspelare:

  • Daniel Silva
  • Christopher Alvengrip


Unionen

En andra chans inom fackligt arbete


Devisen ”en andra chans” är något som kan tillskrivas fackligt arbete och engagemang för den svagare parten i ett arbetsrättsligt förhållande. En facklig organisation kan ses som att den arbetar för att kunna stärka den anställde i en relation med arbetsgivaren. Vad kan hända om en anställd råkar göra fel och vad kan en verka för att den svagare parten kan få en andra chans?

I ett anställningsavtal finns det många överenskommelser, som när det rör arbetstiden, lönen, semester och förhållningsregler som när det gäller bland annat arbete för konkurrenter. När det kan bli en tvist, så brukar det ses som att arbetsgivaren har tolkningsföreträde och det gäller då att se omständigheter som medför att arbetsgivaren har rätt i sin tolkning och när arbetsgivaren har fel. När en anställd kommer försent, pga exempelvis tågförsening, kan ses som okej vid enstaka gånger, men vad händer när en anställd konsekvent kommer försent? När kan arbetsgivaren ha rätt att avsluta anställningen och anställningsavtalet? Devisen ”en andra chans” kan ses som att den anställde ska få rätt att kunna förändra sitt beteende, så att anställningsavtalet kan fortlöpa så som det är tänkt utifrån arbetsgivaren tolkningar. En erinran kan därmed ges, för att den anställde därmed ska ges chans till förändring.
 

När andra parter påverkar

Vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan representanter från båda parter närvara och påverka utgången av tvisten. Tvisten kan gå från förhandling på lokal nivå (på arbetsplatsen) till en central förhandling samt till Arbetsdomstolen. Denna form av tvist inkluderar individer och representanter som direkt har en ställningsfullmakt från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Miiko Albornoz och en andra chansDet finns tillfällen då tredje part vill delta indirekt i diskussionerna och påverka utgången. Ett exempel kan vara fotbollsspelare som representerar Svenska fotbollslandslaget. När exempelvis landslagstränaren tar ut någon för spel i landslaget, kan allmänheten (som tredje part) ha åsikter om valet. Detta trots att landslagstränaren (som har ställningsfullmakt av Svenska Fotbollsförbundet) väljer ut en fotbollsspelare (som blir anställd). Tar vi exempelvis fotbollsspelare som Miiko Albornoz eller Alexander Gerndt, så har de erbjudits ett anställningskontrakt av Svenska Fotbollsförbundet, men som sedermera inte kunna utnyttja sitt anställningskontrakt, då allmänheten dömt dem på förhand. Skulle allmänheten ha samma intresse av att vara en dömande part i privata intressen och anställningsförhållanden mellan en enskild anställd och en enskild arbetsgivare?

Det är glädjande att allmänheten har ett intresse för fackligt arbete, men det gäller att organisera sig på rätt sätt och i rätt fora. Låt fackliga förhandlingar fortskrida och påverka fackliga organisationer i stället för att försöka påverka enskilda anställningsavtal.
 

 Unionen

Hur påverkar fackligt arbete oss i vardagen?


Det sägs att fotboll och politik inte ska höra samman. Det sägs också att Melodifestivalen och politik inte ska höra samman. Det sägs även att fackligt arbete och politik inte ska höra samman. Allt är politik för politik är sådant som händer och berör oss i vår vardag.

Fackligt arbete är politik!

  • Ska arbetsmarknadens parter komma överens om miniminivåer avseende lönesättning eller ska det lagstadgas om en minimilön (som det exempelgörs i de baltiska länderna)?
  • Ska staten vara med och finansiera kostnaderna för att anställa individer (som exempelvis halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år) eller ska staten anse att bidragslinjen inte ska gälla för varken anställda och företag?
  • Ska arbetsgivaren få säga upp en anställd hur som helst och låta den anställde gå på dagen eller ska det krävas några som helst krav på skäl till uppsägning? Hur mycket i Lagen om anställningsskydd ska kunna luckras upp? Miljöpartiet och de borgerliga partierna kom överens om i början av 2000-talet om att ändra till två undantag i turordningslistan vid uppsägning för företag upp till tio anställda.

Fackligt arbete är politik och politik i partier påverkar fackligt arbete – fackligt arbete och politik går hand i hand, likt ett par som går hand i hand på stan.

Hur ska fackligt arbete genomsyras i vardagen?

Jenny Bengtsson, Hotell- och restaurangfackets Stockholmsordförande, har i en debattartikel i SvD ställt sig fundersam om hur en aktiv Sverigedemokrat ska kunna hantera fall av diskriminering och menar att det är helt naturligt att fackföreningsrörelsen säger nej till aktiva Sverigedemokrater. Efter publiceringen har Bengtsson blivit hotad, vilket resulterat i polisanmälningar.

Att som fackligt vald av medlemmarna i en demokratisk organisation utsättas för hot för ens engagemang får aldrig accepteras. För att kunna föra en konstruktiv dialog och kommunikation inom organisationen och i externa sammanhang, gäller det att det finns två parter som vill föra en dialog där argumenten får vinna över det fysiska våldet.  Det finns organisationer som tyvärr inte vill detta, vilket än en gång har uppmärksammats i media.

Fackligt arbete måste få fortsätta för att kunna gagna medlemmarna i en positiv anda. En facklig företrädare måste få och ha lagligt stöd och skydd för att kunna verka fackligt, precis som riksdagsledamöter som har en risk att utsättas för hot och våld har skydd av SÄPO.

Facket förändras i framtiden?

Hur ser ett bra fackligt arbete ut i framtiden? Vilket stöd har fackföreningsrörelsen av svenska riksdagsledamöter efter valet? Vad händer om arbetsmarknadens parter får minskade befogenheter att komma överens om saker och ting och där allt mer regleras av lagstiftning? Har en riksdagsledamot lika stor kunskap om alla branscher som lokalt, fackligt vald företrädare? Det görs flera kvalitativa undersökningar om fackförbundens arbete i Sverige år 2014 och som kan ge tendens om framtidens fackliga arbete. För politik påverkar fotbollen, Melodifestivalen och fackligt arbete – frågan borde vara till vilken grad och vilket engagemang som vi vill lägga ner, som medlemmar och som anställda.
 Unionen

Förena nytta med nöje på medlemsmötet


Medlemsmöte är den finaste formen av möte och för fackligt arbete!
På medlemsmötet är det medlemmarna som står i fokus och där olika beslut ska fattas. Olika fackförbund kan ha olika stadgar, men vanligtvis brukar de lokala klubbarna ha ett till två medlemsmöten om året (där årsmötet räknas som et medlemsmöte).

Under ett medlemsmöte finns möjligheten för medlemmarna att träffas under avkopplande former och träffa deras lokala och valda fackliga representanter inom den fackliga sfären, eftersom styrelsen består av arbetskollegor inom företaget. På ett medlemsmöte finns möjligheten att ha en dialog om olika fackliga ämnen och arbetsrättsliga frågor som hur det går i löneförhandlingen, om det är rätt eller fel att företaget vill förlänga arbetstiden med en halvtimme om dagen och samspråka om hälsa på jobbet och om det kan behövas någon form av träningsgym som medlemmar kan gå till efter arbetstidens slut.

Den lokala fackliga styrelsen brukar bjuda in medlemmarna till medlemsmötet i god tid, vanligtvis kan det ske cirka en månad innan och detta kan ske antingen brevledes eller i digital form. För att säkerställa att alla medlemmarna får inbjudan kan det vara lämpligt att de medlemmar som inte aktivt gett ”tillstånd” till att få all information digitalt får detta brevledes.

Under ett medlemsmöte så gäller det att förena nytta med nöje och beroende på vilken budget som finns och rekommendationer från centrala fackförbundet, så går det att ha trevliga sammankomster till en låg kostnad. Varför inte bjuda in en representant från arbetsgivarsidan som får samtala under en punkt och ge sin syn kring ett ämne som ”arbetsmarknaden och företaget går hand i hand”. Kanske kan ni få en summa av arbetsgivaren för att kunna lägga ut för mackor eller liknande genom denna inbjudan? Genom en bra dialog mellan fack och arbetsgivare går det att finna lösningar som gagnar medlemmarna, för det gäller att se målet framför att se den andre parten som en fiende.

Det finns en stor kompetens inom många fackliga organisationer att samordna ett event för ett medlemsmöte och det går att ordna så att medlemsmötet, som är den finaste formen av möten i Sverige, kan anordnas till glädje för medlemmarna och det lokala fackliga arbetet. Varför inte lägga ett medlemsmöte på en gemytlig restaurang i centrala Stockholm med närhet till pendeltåg, bussar och tunnelbanan? Det finns bra alternativ till att göra ett bra event för företaget, fackklubben och medlemmarna – så länge ni har medlemmarna i fokus!Unionen

Det personliga förtroendet är A och O i alla uppdrag!


Det personliga förtroendet, eller arete (duglighet) som Aristoteles skulle definera det som, är en av tre viktiga kompenter för om en individ har ett bra ethos eller inte. För förtroende är viktigt inom fackligt arbete, för om inte med- och motparten har duglighet för att förhandla, spelar det ingen roll om denne har en välvilja eller yrkeskompetens.

 

Kompetens – praktisk och legitimt

För att kunna utöva en kompetens inom ett yrke är viktigt för att arbetet ska kunna fullgöras på ett säkert och bra sätt. Detta sker vanligtvis att arbetstagaren har denna kompetens i samband med rekryteringen eller får detta i samband med introduktionen samt att det ställs krav från alla arbetsmarknadens parter att relevant utbildning sker så att kompetensen finns kontinuerligt under hela anställningen.

Inom vissa yrkesgrupperingar, som läkare, advokater och psykologer, krävs det en legitimation för att garantera en viss professionalitet hos den som utövar yrket.  Denna legitimation ska borga en säkerhet för kunden som behöver de tjänster som erbjuds, en säkerhet som bygger på bland annat vetenskapliga studier och forskning som grund.

Legitimationen är ett legalt verktyg som tilldelas vissa yrkesgrupper ett ethos som bygger på en titel för en individ. Motzi Eklöf beskriver i sin avhandling ”Läkarens ethos” om ethos som framställande av auktoritet och karaktär, personlig karaktär gentemot åhöraren samt förtroende för hela yrkeskåren.  Den grekiske filosofen Aristoteles beskriver ethos på likvärdigt sätt – som klokhet/förståndhet, duglighet som individ och intention/välvilja. Förtroende kan kategoriseras på olika sätt och enligt olika definitioner och bygger på om det är riktat mot en som person, ens ”yrkestitel” eller handling.

Förtroende genom profession

En läkares ethos bygger på ens ”yrkestitel” och dess profession i första hand och gentemot en som person och dess duglighet i andra hand. Att ett yrke professionaliseras bygger i grunden på att en blir och är akademisk utbildad inom det specifika området och kan referera till sådan norm som gemene man kan stå bakom, baserad på forskning och empiri på området.
   Att alla yrken inte har en profession kan skapa en problematik till den grad att det kan skapa olikheter mellan individers kunskap i sin yrkesutövning. Frågan är dock om det behövs en profession för vissa yrken och detta kan grunda sig i om vi ser aspekten om ethos utifrån en persons duglighet. Även om en inte ska göra skillnad på ”individer och individer” och ”yrken och yrken” så kan det vara skillnad på om vi ställer krav på olika yrkesutövare och dess kunskaper, beroende på om det handlar om våra liv eller inte. Jag ställer högre krav på kompetens på någons yrkeskunskaper och duglighet som ska göra en operation i mina knän än på någon som paketerar upp mjölk i mejerihyllan i livsmedelsbutiken (om ni förstår vad jag menar avseende liv och sak). Ju högre krav som jag ställer på någons yrkesutövning och duglighet, desto mer makt får och tar denne i förhållande till mig som patient och som individ.

Läkarens ethos är legaliserat genom legitimationen och vartefter skolmedicinen normaliserats, ju mer ”kvacksalvande” har den alternativa medicinen blivit. Den alternativa medicinen kan dock kategoriseras in i två delar, nöje och obehag, i och med att massage och badkurer inte leder (vad jag vet) till några direkta men för livet och elektriska bälten och bantningskurer kan vara en direkt orsak som men för livet, om man utgår från de skador som baserar på den biologiska kroppen. Även om läkaren har en legal makt och ethos att säga och normalisera om vad som är en direkt skada, så kan det finnas faktorer som påverkar för envar rent psykologiskt och fysiologisk – det är när det gäller det psykologiska som ”kvacksalvare” kan agera bättre, eftersom ingen i sig kan säga att den som brukar denne alternativa medicin har fel, om denne känner sig bättre av brukandet av den alternativa medicinen.

Praktisk eller legalt förtroende i fokus?

Läkarkårens allt starkare ställning kan även sättas in i ett perspektiv som är ansvarsfrågan om och när det händer någonting. Väljer en att gå till ett sjukhus för vård och det händer någonting, så finns det vanligtvis ansvarsförsäkringar som täcker kostnader för uppkomna skador, lyte och men. Väljer en att gå till en ”kvacksalvare” så kan det bli en situation där en måste gå via domstol för att få rätt och därmed kräva skadestånd som inte nödvändigtvis kan betalas av den som utför vård med den alternativa medicinen.

Dugligheten är viktigt i alla sammanhang, oavsett om du har en legal titel och profession. Utan en duglighet har du inget personligt förtroende och då kommer det inte gå bra i fackliga örhandlingar och i fackligt arbete.

 Unionen

Företagsevent för samhörigheten mellan medarbetarna


En viktig fråga inom fackligt arbete är att skapa sunda förutsättningar till att ha ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Med ett bra arbetsklimat kan medarbetarna skapa bra samhörighet mellan medarbetarna, så att det blir ett gemensamt arbete för att nå gemensamma mål.

Att driva frågan om bra arbetsklimat är viktigt och kan vara ett naturligt inslag inom det fackliga arbetet, även om frågan ytterst ägs av företaget och dess ledning. För att de ska kunna lyssna på fackliga företrädare i sakfrågor gäller det vanligtvis att en argumenterar med ekonomiska argument.  Argument som kan användas är att genom att ha ett företagsevent där medarbetarna får träffas under avkopplande former, stärks medarbetarnas självkänsla och samhörighet med varandra och att företaget behöver tänka längre än till kvartalsrapporten. Att budgetera en summa, exempelvis 750 kronor per medarbetare, kan företaget få en personalvårdande aktivitet som gynnar sig i längden och som är avdragsgill kostnad i företagets bokföring.

I samband med företagseventet kan företaget ha kompetensutveckling och föreläsning för vidarestudier hos medarbetarna inom ämnen som kundservice, försäljning och ledarskap. För det är viktigt att medarbetarna är medvetna om att allt hör samman inom ett företag och inte är en självständig enhet. För företagets kunder ser företaget som en enhet, oavsett om kunden kontaktar säljaren direkt, kontaktar kundservice eller gruppchefen. Om medarbetarna kan medverka till att företaget har en och samma kommunikation med kunderna, stärker detta företagets varumärke och goodwill, vilket är en ovärderlig tillgång för företaget och som inte kan mätas i pengar eller i olika nyckeltal. Om företaget tänker likt allsången ”Stockholm i mitt hjärta” och tänker ”Medarbetaren är företagets hjärta” kan grunden för ett effektivt arbete skapas till gagn för företagets kunder och medarbetare.

Med ett event för företaget, gärna utanför företagets egna lokaler, går det att skapa  förutsättningar till bra klimat på arbetsplatsen. Detta skapar bra grund för att skapa framgångar för företaget och inte minst dess medarbetare. En bra arbetsplats för medarbetarna är en viktig facklig fråga och som gynnar företagets årsredovisning samt inte minst företagets kunder.Unionen

Om årsmötet


Fackligt arbete kan ske på två olika sätt; antingen som anställd av ett fackförbund (då är man tjänsteman) eller som förtroendevald. Grunden i allt fackligt arbete är att det sker på ideellt basis, men att arbetsgivaren betalar lön för den fackliga tiden som direkt berör arbetsplatsen (och att fackförbundet betalar utebliven lön för den tid som det handlar om intern medlemsvård). Tjänstemännen som är anställda på fackförbunden ska utföra de uppdrag som de fackliga förtroendevalda beslutar om.

För att kunna verka som förtroendevald inom ett fackförbund behöver du ha ett mandat från medlemmarna och det sker i grunden genom årsmötet, antingen att du får sitta med i styrelsen eller att styrelsen får rätt att adjungera in någon för sakfrågor under året. Vanligtvis sker årsmötet i början av ett kalenderår (fråga din lokala styrelse om när årsmötet sker för din lokala klubb) och där beslutas många strategiska frågor, som verksamhetsplan och budet för kommande period (som oftast är utlagd över ett verksamhetsår). 

I en fackförening finns det något som heter stadgar som bestämmer om vad som krävs gå igenom på ett årsmöte, när detta ska äga rum och hur det ska genomföras – man har en dagordning med en del punkter som ska gås igenom – bland annat om kallelsen skickats ut på ett ”behörigt sätt” (om medlemmarna har fått det i god tid inför årsmötet på så sätt som står i stadgarna), om den avgående styrelsen har gjort saker och ting i enlighet med fattade beslut och kan beviljas ansvarsfrihet (det innebär i praktiken om medlemmarna godkänner styrelsens arbete), val av ny styrelse (som kan omfatta hela eller delar av den avgående styrelsen) och frågor som berör verksamhet och ekonomi för ett fackförbund.

Årsmötet är det ”högsta beslutande organet” för en fackförening och hit är alla medlemmar välkomna att delta i, antingen få vara med själva eller välja ombud som kan närvara. Här tas strategiska frågor upp, som har betydelse för den vision som fackföreningsrörelsen har – ska man säga ja till könskvotering för föräldraförsäkringen? Ska man säga nej till inkomstförsäkring? Många politiska frågor som fackföreningsrörelsens centralorgan ska verka för eller emot fattas vanligtvis på ett årsmöte för hela fackföreningen på nationell nivå. På central nivå syns bland annat Wanja Lundby-Wedin som företrätt LO (Landsorganisationen).

Gör din röst hörd – påverka årsmötet med dina tankar och idéer! För utan medlemmarns engagemang, går det inte att förändra och förbättra villkoren för arbetstagarna – på lokal nivå på arbetsplatsen, i hela landet och utifrån ett globalt synsätt.Unionen

Rollen som förtroendevald


Att vara fackligt förtorendevald innebär konkret att du är vald med förtroende av de medlemmar på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar. Det finns många olika "titlar" för förtroendevalda, men det viktiga är att du vet vem eller vilka som du företräder och att det är för dem du verkar för.

I alla fackliga klubbar, oavsett om det är en lokal facklig klubb, regional eller nationell styrelse, finns det en styrelse som består av ett antal personer – rent formellt har de titlar och som beskriver vilken roll i gruppen som de har och blivit valda med förtroende av.

Ordförande
Den som leder och fördelar arbetet i den fackliga styrelsen. En fördel är om ordförande är visionär och har ett långsiktigt tänkande utifrån ett övergripande perspektiv. Ordförande brukar delta i fackliga förhandlingar.

Vice ordförande
Deltar i det övergripande arbetet, tillsammans med ordförande, och deltar normalt också i fackliga förhandlingar. Ordförande och vice ordförande brukar ibland ha olika arbetsområden, som en har hand om det internationella arbetet och den andre har hand om det nationella arbetet (om det är en nationell facklig styrelse).

Kassör
Den som bokför och redovisar medlemsintäkter och kostnader i samband med seminarium och medlemsaktiviteter.

Sekreterare
Skriver protokoll från styrelsens möten och ser till att medlemmar blir kallade till årsmöten och att styrelsens ledamöter får kallelse och alla handlingar som krävs för att beslut ska kunna fattas, utifrån fackklubbens stadgar.

Ledamot
Alla i en styrelse är ledamöter i grunden, även om vissa har mer inriktade titlar och arbetsområden. Traditionellt är "ledamot" en som sitter med  istyrelsen och arbetar med klubbens löpande verksamhet och har ibland ett ansvarsområde – som försäkringsrådgivare.

Skyddsombud
Rent formellt utses en skyddsombud av arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen i samförstånd. Vanligtvis brukar den lokala klubben ha hand om denna nomineringsprocess, då fackligt arbete och skyddsombudets arbete går hand i hand.

Revisor
En revisor är inte en ordinarie ledamot i en facklig styrelse, då den ska granska styrelelsens arbete och ge förslag om ansvarsfrihet till klubbens årsmöte. Den ska granska styrelsens arbete och se att det följer skrivna protokoll och att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed. En god sed är att revisorn bjuds in till ett eller ett par styrelsemöten under året och får närvara det faktiska arbetet.

Förhandlingsdelegation
Ofta brukar det uppstå situationer, där klubben behöver förhandla med arbetsgivaren (eller vice versa) och då finns det en förhandlingsdelegation, som från den fackliga sidan i normalfallet består av ordförande, vice ordförande och någon ytterligare person. Vid adhoc kan någon från central nivå närvara, beroende på vad det är för slags förhandling.

Andra förtroendeuppdrag
För att det fackliga arbetet ska flyta på på ett bra sätt, kan det ibland vara bra om det finns mandat från årsmötet att man får adjungera (välja in) någon som får utföra ett förtroendeuppdrag för klubbens räkning.

Samtliga förtroendeuppdrag ska meddelas arbetsgivaren snarast, så snart detta är känt – vilket vanligen är någon dag efter att årsmötet ägt rum.Unionen

Fackliga frågor på arbetstid?


Får jag jobba med fackliga frågor på arbetstid? Måste jag ta ledigt för den tid som jag går på ett medlemsmötet med facket?

Grunden med fackligt arbete är att du får jobba med fackliga frågor på arbetstid – om du har ett förtroendeuppdrag i klubbstyrelse, är adjungerad till ett uppdrag eller är vald som skyddsombud. Det är reglerat i Medbestämmandelagen (MBL) att den tid för fackligt arbete som är arbetsrelaterat ska arbetsgivaren bekosta – för den lönekostnad för den tid som du sysslar med fackliga frågor. När det gäller internt fackligt arbete (som att göra en medlemstidning eller likvärdigt) kan arbetsgivaren till en viss del neka dig för detta och då ska fackförbundet ge ersättning för utebliven lön.

Om det finns ett kollektivavtal, finns det ofta reglerat i olika överenskommelse om vem som ska stå för vilket arbete. Det finns ofta överenskommelse om att medlemmar inte behöver få löneavdrag för att vara med på klubbmöten – som årsmöte och medlemsmöten – och ibland kan det finnas en konkret överenskommelse som att en medlem får delta i fackligt arbete upp till fem timmar om året.  Unionen

Vad är ett kollektivavtal?


Nästan alla har hört talas om ordet "kollektivavtal" – men vad är det för något i praktiken och på vilket sätt berör det dig och mig? Ett kollektivavtal är ett avtal som berör nästan alla på en arbetsplats (med några få undantag) och är en central överenskommelse mellan arbetsgivaren och facklig organisation.Unionen