Accept Inkomstförsäkring

Rollen som förtroendevald


Att vara fackligt förtorendevald innebär konkret att du är vald med förtroende av de medlemmar på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar. Det finns många olika "titlar" för förtroendevalda, men det viktiga är att du vet vem eller vilka som du företräder och att det är för dem du verkar för.

I alla fackliga klubbar, oavsett om det är en lokal facklig klubb, regional eller nationell styrelse, finns det en styrelse som består av ett antal personer – rent formellt har de titlar och som beskriver vilken roll i gruppen som de har och blivit valda med förtroende av.

Ordförande
Den som leder och fördelar arbetet i den fackliga styrelsen. En fördel är om ordförande är visionär och har ett långsiktigt tänkande utifrån ett övergripande perspektiv. Ordförande brukar delta i fackliga förhandlingar.

Vice ordförande
Deltar i det övergripande arbetet, tillsammans med ordförande, och deltar normalt också i fackliga förhandlingar. Ordförande och vice ordförande brukar ibland ha olika arbetsområden, som en har hand om det internationella arbetet och den andre har hand om det nationella arbetet (om det är en nationell facklig styrelse).

Kassör
Den som bokför och redovisar medlemsintäkter och kostnader i samband med seminarium och medlemsaktiviteter.

Sekreterare
Skriver protokoll från styrelsens möten och ser till att medlemmar blir kallade till årsmöten och att styrelsens ledamöter får kallelse och alla handlingar som krävs för att beslut ska kunna fattas, utifrån fackklubbens stadgar.

Ledamot
Alla i en styrelse är ledamöter i grunden, även om vissa har mer inriktade titlar och arbetsområden. Traditionellt är "ledamot" en som sitter med  istyrelsen och arbetar med klubbens löpande verksamhet och har ibland ett ansvarsområde – som försäkringsrådgivare.

Skyddsombud
Rent formellt utses en skyddsombud av arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen i samförstånd. Vanligtvis brukar den lokala klubben ha hand om denna nomineringsprocess, då fackligt arbete och skyddsombudets arbete går hand i hand.

Revisor
En revisor är inte en ordinarie ledamot i en facklig styrelse, då den ska granska styrelelsens arbete och ge förslag om ansvarsfrihet till klubbens årsmöte. Den ska granska styrelsens arbete och se att det följer skrivna protokoll och att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed. En god sed är att revisorn bjuds in till ett eller ett par styrelsemöten under året och får närvara det faktiska arbetet.

Förhandlingsdelegation
Ofta brukar det uppstå situationer, där klubben behöver förhandla med arbetsgivaren (eller vice versa) och då finns det en förhandlingsdelegation, som från den fackliga sidan i normalfallet består av ordförande, vice ordförande och någon ytterligare person. Vid adhoc kan någon från central nivå närvara, beroende på vad det är för slags förhandling.

Andra förtroendeuppdrag
För att det fackliga arbetet ska flyta på på ett bra sätt, kan det ibland vara bra om det finns mandat från årsmötet att man får adjungera (välja in) någon som får utföra ett förtroendeuppdrag för klubbens räkning.

Samtliga förtroendeuppdrag ska meddelas arbetsgivaren snarast, så snart detta är känt – vilket vanligen är någon dag efter att årsmötet ägt rum.Unionen